Aktualności

Zaproszenie na konferencję - Studenci i polityka 17.10.16

Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej zapraszają do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach euro... »

Inwentaryzacja polskich nagrobków na Łotwie - VI etap 16.08.16

Tradycyjnie już, w drugiej połowie lipca 2016 r. po raz szósty grupa współpracowaników Towarzystwa Tradycji Akademickiej oraz członków i sypatyków Korporacji Akademickiej "Welecja" realizowała projekt inwentaryzacji polskich g... »

Konferencja Naukowa - Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie 10.02.16

Wdniach 19-20 listopada 2015 roku miała miejsce zorganizowana przez nas konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”. W trakcie dwudniowych obrad z referatami ... »

Informacja dla autorów

Redakcja „Historia Academica. Studia i Materiały” zwraca się do wszystkich osób chcących publikować na łamach naszego pisma o zastosowanie się do następujących zasad redakcyjnych.

 

Wszystkie teksty należy przesyłać na adres redakcji (Towarzystwo Tradycji Akademickiej, ul. Białobrzeska 34 m. 140, 02-341 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (korporant@korporant.pl)

 

Tekst powinien być złożony w formacie Word dla Windows  (każda wersja powyżej 95). Wielkość czcionki tekstu – 12; wielkość czcionki przypisu – 10; odstęp między wierszami półtora; marginesy standardowe – 2,5 cm; strony nienumerowane; w lewym, górnym rogu imię i nazwisko autora oraz miasto, w którym mieszka; ponumerowane przypisy umieszczone poniżej każdej stron tekstu.

 

Teksty źródłowe (np. dokumenty, relacje, wspomnienia) powinny być opracowane i zaopatrzone w niezbędne numeryczne przypisy wyjaśniające (np. krótkie biogramy występujących w dokumencie osób) oraz oznaczone kolejną literą alfabetu przypisy bibliograficzne (np. rejestracja odręcznych dopisków).

 

Nazwy archiwów zapisujemy najpierw pełną nazwą z podaniem stosowanego później skrótu, np. Instytut Polski i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie – IPMS; Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego – AUW; Centralne Archiwum Wojskowe – CAW. Podobnie zapisujemy zespoły archiwalne np. Spuścizna Zygmunta Kuczyńskiego – Sp. Z. Kuczyńskiego

 

Odnośniki źródłowe w przypisach zapisujemy według następującej kolejności: archiwum (np. AAN), zespół (np. MSZ), sygnatura (np. 233), numer teczki (np. t.4), numer karty (np.k.2) nazwa dokumentu. W przypadku archiwów zagranicznych można zachować nomenklaturę danego archiwum

 

W przypisach stosujemy standardowe zapisy dla druków zwartych np. A. Janicki, Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862-1918, t. 1, Gdańsk 2005, s. 78; dla artykułów prasowych: Marszałek wśród korporantów, „Słowo”, nr 130 (4336) z 12 maja 1936, s. 6; Dla artykułów publikowanych w pismach naukowych: M. Wawrykowa, Wrocławski Związek Studentów „Polonia” i „Bractwo Burszów Polskich” w Krakowie w latach 1819-1821, „Małopolskie Studia Historyczne”, 1966, z. 1/2 (32/33) s. 3-24.

 

W tekstach stosujemy powszechnie używane skróty (np. itd., itp., rkps, mps, r.). W zapisie dat stosujemy słowne nazwy miesięcy (np. 8 kwietnia 1921 r.). Wyjątek stanowią cytowane źródła, które mogą zawierać inne zapisy dat (np. 8 IV 1921 rok lub 8. IV.21 r.)

 

Krótkie myślniki (dywizy) stosujemy np. przy zapisie dwuczłonowych nazwisk (Korybutt-Daszkiewicz). W pozostałych wypadkach używamy długich myślników (półpauz).

 

Biogramy zamieszczane w przypisach powinny być krótkie i zawierać roczne daty krańcowe życia lub przynajmniej rok urodzenia, chyba, że nie jest to możliwe do ustalenia.: np. Maurycy Chorzewski (1862-1944) absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Ryskiej, profesor i prorektor Szkoły Głównej Handlowej, działacz towarzystw technicznych, zginął od wybuchu bomby w czasie Powstania Warszawskiego. Członek Korporacji Welecja.

 

Cytaty zapisujemy kursywą, np. zostanie ten manuskrypt drogocenną dla familii pamiątką

 

Teksty niespełniające norm nie będą kwalifikowane do druku